Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn bindend. De opdrachtgever – de plaatser van het order – wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich mee akkoord te verklaren. De leverancier – Brett Oppeel – is wie het order heeft aanvaard. Elke afwijking van deze verkoopvoorwaarden kan enkel schriftelijk en bij goedkeuring van beide partijen gebeuren. Eender welke aanpassing of toevoeging van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel gebeuren in samenspraak tussen beide partijen.
Offertes en voorschotten
Offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, na 30 dagen vervalt de offerte en dient deze te worden aangepast aan de huidige prijzen. De prijzen in offertes zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor gelijkaardige toekomstige opdrachten. Bij het aanvaarden van de offerte mag er door de leverancier een overeengekomen voorschot aangerekend worden. Zolang het voorschot niet wordt betaald, heeft de leverancier het recht om de opdracht te annuleren.
Facturen en betaling
Verzendingskosten of vervoers- en verblijfskosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever. Facturen dienen te worden betaald ten laatste na 15 dagen na de factuurdatum, gelijk aan de datum van versturing van de digitale factuur. Facturen moeten steeds betaald worden met duidelijke vermelding van ons referentienummer. Facturen die niet binnen de betalingstermijn van 15 dagen betaald worden, zijn in geval van het negeren van de herinneringsbrief, na 30 dagen onderhevig aan een verwijlintrest van 5% op het openstaand saldo per maand.
Termijnen
De bewaring van de ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na datum van levering. Verlenging van deze termijn kan enkel schriftelijk en bij goedkeuring van beide partijen. De leveringstermijn gaat van kracht wanneer de leverancier alle nodige materiaal in zijn bezit heeft. De verloren termijn door het in gebreke blijven van aanleveringen, feedback of goedkeuringen van de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. De leverancier draagt geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht en kan gedeeltelijk of geheel de opdracht stopzetten, zonder financiële gevolgen. 
Eigendom
Alle geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Brett Oppeel, tenzij anders overeengekomen. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier herwerkt, aangepast, hergebruikt of in deze aangepaste vorm verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Gebeurt dit toch, is de opdrachtgever schuldig aan oneerlijke concurrentie of daad van namaking. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
Correcties
Bij elke opdracht worden standaard twee correctierondes voorzien. Extra correctierondes worden uitgevoerd in regie (uurtarief) en aangerekend bovenop de offerte. Door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in tekst of ontwerp, nadat deze eerder zijn goedgekeurd, worden steeds uitgevoerd in regie en aangerekend bovenop de offerte. Mondelinge of telefonische correcties zijn op risico van de opdrachtgever. Verplaatsing van de deadline door extra correctierondes vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. 
Drukproeven en goed voor druk
Niet voorziene drukproeven worden aangerekend bovenop de offerte. Wijzigingen zijn enkel schriftelijk mogelijk. De leverancier voert deze correct uit en levert een nieuwe proef aan ter goedkeuring. Verplaatsing van de deadline door veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Na het afleveren van de goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed voor druk is en blijft eigendom van de leverancier en fungeert als bewijsmiddel in geval van betwisting. De verschillende druktechnieken kunnen resulteren in een verschil van kleuren. De leverancier garandeert een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Proefdrukken op de overeengekomen drager, kleurproeven of andere soorten proeven worden aangerekend bovenop op de offerte.
Klachten en aansprakelijkheid
Klachten of protesten moeten met aangetekend schrijven verzonden worden binnen de 8 dagen na levering. Zelf wanneer de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt, begint deze termijn van 8 dagen direct na levering. Bij een gedeeltelijke benutting van de geleverde stukken begint deze termijn van 8 dagen ook direct na levering. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van deze stukken. De leverancier draagt geen verantwoordelijkheid in geval van overmacht en kan gedeeltelijk of geheel de opdracht stopzetten, zonder financiële gevolgen. Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte toch beslist de opdracht te annuleren, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totaalbedrag die de offerte bedraagt. Voor geschillen waarbij de partijen niet tot een overeenkomst komen, zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.